Chesnoiu: Legislatia privind bunastarea animalelor trebuie sa tina cont de specificitatea fiecarui stat

Chesnoiu: Legislatia privind bunastarea animalelor trebuie sa tina cont de specificitatea fiecarui stat


Īmbun?t??irea legisla?iei privind bun?starea animal? a fost unul dintre subiectele discutate īn primul Consiliu Agricultur? ?i Pescuit - AGRIFISH din anul 2022, de la Bruxelles, unde ministrul romān al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a transmis c? īn acest domeniu trebuie s? se ?in? cont de specificitatea fiec?rui stat membru, iar deciziile cu impact puternic economic īn activitatea de produc?ie, trebuie s? urm?reasc? acordarea compensa?iilor necesare.

"Este foarte important pentru noi to?i s? avem în vedere c? aceast? tranzi?ie c?tre îmbun?t??irea legisla?iei privind bun?starea animal? s? ?in? cont de specificitatea fiec?rui stat membru. Luarea unor decizii cu impact puternic economic în activitatea de produc?ie, trebuie s? urm?reasc? acordarea compensa?iilor necesare, astfel încât tranzi?ia s? fie una util? pentru fermierii no?tri. Orice prevedere la care vom lucra ?i asupra c?reia vom conveni împreun? trebuie s? fie facil? pentru fermieri ?i s? identifice cele mai bune solu?ii, pentru a ne atinge obiectivele", a declarat Adrian Chesnoiu în interven?ia sa în cadrul ?edin?ei Consiliului AGRIFISH.
Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis catre AGERPRES, ministrul francez al agriculturii ?i alimenta?iei, Julien Denormandie a prezentat în cadrul reuniunii AGRIFISH priorit??ile pre?edin?iei franceze în domeniul agriculturii ?i pescuitului, având în vedere c? Fran?a a preluat pre?edin?ia rotativ? a Consiliului, la 1 ianuarie 2022.
În acest context, Chesnoiu a subliniat necesitatea implement?rii unor mecanisme viabile, care s? asigure predictibilitatea ?i durabilitatea în sectorul agricol.
"V? felicit pentru ini?iativele programate pe durata Pre?edin?iei dumneavoastr? ?i v? asigur de toat? implicarea din partea României pentru îmbun?t??irea legisla?iei europene. Trebuie s? identific?m mecanisme care s? vin? în sprijinul agricultorilor pentru a salva afacerile acestora, astfel încât noi, cet??enii europeni, s? continu?m s? avem acces la hran? de calitate. Dac? cerem fermierilor no?tri aplicarea de standarde tot mai înalte, trebuie s? lu?m m?suri atunci când importurile risc? s? cauzeze un prejudiciu grav produc?torilor europeni", a subliniat ministrul român al Agriculturii.
În ceea ce prive?te agricultura, pre?edin?ia francez? se va axa pe trei domenii principale: standarde reciproce pentru produsele din UE ?i cele din afara UE, agricultura cu emisii sc?zute de dioxid de carbon ?i sechestrarea carbonului în solurile agricole ?i reducerea utiliz?rii pesticidelor în agricultur?, precizeaz? MADR în comunicat.
În ceea ce prive?te pescuitul, temele avute în vedere în perioada pre?edin?iei franceze sunt: revizuirea Regulamentului privind controlul pescuitului, politica comun? în domeniul pescuitului ?i punerea sa în aplicare acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil cu Mauritius, Madagascar ?i Liberia.
Totodat?, pe ordinea de zi a ?edin?ei s-au reg?sit ?i subiecte referitoare la situa?ia pie?ei produselor agricole ?i aspecte legate de comer? în domeniul agriculturii.
De asemenea, au fost prezentate ?i concluziile conferin?ei la nivel înalt intitulat? "Bun?starea animalelor în UE acum ?i în viitor", care a avut loc online la 9 decembrie 2021 ?i perspectiva Comisiei privind ciclurile durabile ale carbonului, adoptat? la 15 decembrie 2021, care stabile?te m?suri menite s? accelereze eliminarea carbonului din atmosfer?.Poti fi interesat si de