Nicolae Ciuc? a discutat cu Alian?a pentru Turism despre sus?inerea industriei HORECA

Nicolae Ciuc? a discutat cu Alian?a pentru Turism despre sus?inerea industriei HORECA


Premierul Nicolae Ciuc? a avut, o īntālnire de lucru cu reprezentan?ii Alian?ei pentru Turism, discu?iile fiind axate pe m?surile guvernamentale de sus?inere a industriei HORECA, solu?ionarea dificult??ilor legate de asigurarea for?ei de munc? īn acest sector, predictibilitatea normelor de s?n?tate public?, promovarea Romāniei ca destina?ie turistic? ?i sprijinirea turismului balnear.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul a subliniat, ca program de sus?inere a sectoarelor economice afectate de m?surile de protec?ie împotriva pandemiei COVID-19, reintroducerea ?omajului tehnic, decizie luat? în ?edin?a de miercuri a Guvernului, în scopul sprijinirii angaja?ilor ?i angajatorilor, în egal? m?sur?.
"Obiectivul Guvernului este s? sprijine cet??enii ?i s? men?in? sectoarele economice deschise, în condi?iile crizei sanitare cu care ne confrunt?m. V? consider?m partenerii Guvernului în acest demers. V? st?m la dispozi?ie pentru dialog ?i v? invit s? g?sim împreun? solu?ii pentru sus?inerea sectorului HORECA, pentru promovarea turismului românesc ?i a turismului balnear, care are un poten?ial colosal", a afirmat Nicolae Ciuc?, citat în comunicat.
În context, ministrul Antreprenoriatului ?i Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a informat c? în cursul zilei de joi au început pl??ile c?tre Agen?iile pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii, Atragere de Investi?ii ?i Promovare a Exporturilor (AIMMAIPE) pentru a doua prorat?, în sum? de peste 1,1 miliarde lei, în aplicarea schemei de ajutor de stat HoReCa, de care vor beneficia 8.294 de firme din sector.
"Aceste pl??i vin în completarea celor efectuate pân? la data de 31.12.2021, realizate pentru to?i beneficiarii contracta?i, la o prim? prorata de 46,87%, însumând aproape 1 miliard de lei. Schema HoReCa a fost lansat? în anul 2021 pentru a desp?gubi întreprinderile din domeniul turismului, alimenta?iei publice ?i organiz?rii de evenimente, a c?ror activitate a fost afectat? în contextul pandemiei COVID 19, printr-un ajutor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din diferen?a dintre cifra de afaceri ob?inut? din activitatea eligibil? aferent? anului 2019 ?i cea aferent? anului 2020, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unic?. Totodat?, a fost reluat? discu?ia privind implementarea m?surii HoReCa 2 care s? aib? la baz? acela?i instrument de ajutor de stat", se arat? în comunicat.
Sursa citat? precizeaz? c? un alt subiect abordat s-a referit la implementarea M?surii 2 "Granturi pentru capital de lucru", sesiune aflat? în stadiu de efectuare a pl??ilor.
"Pentru acest program au fost depuse 22.226 de dosare, din care 13.713 beneficiari au fost pl?ti?i. Reprezentan?ii Guvernului ?i cei ai Alian?ei pentru Turism vor continua consult?rile pentru g?sirea solu?iilor care s? permit? plata tuturor dosarelor eligibile pentru aceast? m?sur?", se precizeaz? în comunicat.
Un alt subiect de interes abordat în cadrul întâlnirii a fost cel privind oportunit??ile reprezentate de finan??rile din fonduri europene.
"Discu?iile s-au concentrat asupra Ac?iunii "Investi?ii în activit??i productive", finan?at? prin Programul Opera?ional Competitivitate 2014-2020, care are ca obiectiv sprijinirea capacit??ii IMM-urilor de a cre?te pe pie?ele regionale, na?ionale ?i interna?ionale ?i de a se angaja în procesele de inovare", conform aceleia?i surse.
În comunicat se mai arat? c? la propunerea reprezentan?ilor Alian?ei pentru Turism au fost abordate în cadrul discu?iilor dificult??ile legate de asigurarea for?ei de munc? necesare acestui sector, acordarea de sprijin pentru angaja?ii sezonieri, compensarea taxelor datorate cu cele recuperate de la stat.
Consult?rile vor continua la nivelul Ministerului Antreprenoriatului ?i Turismului, urmând ca în scurt timp s? fie prezentate prim-ministrului solu?ii la dificult??ile semnale de industria HORECA ?i un calendar de implementare a acestora.
Din partea Guvernului, la discu?ii au mai participat ministrul Antreprenoriatului ?i Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Finan?elor, Adrian Câciu, ministrul Investi?iilor ?i Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu.
Din partea Alian?ei pentru Turism au participat Drago? Anastasiu, pre?edinte Alian?a pentru Turism, C?lin Ile, membru Comitet Director APT ?i pre?edinte Federa?ia Industriei Hoteliere din România, Daniel Mischie, membru Comitet Director APT ?i vicepre?edinte HORA, Dumitru Luca, membru Comitet Director APT ?i pre?edinte Patronatul Asocia?ia Na?ional? a Agen?iilor de Turism din România, C?t?lin ?ibuleac, coordonator Grup Lucru OMD-Promovare APT ?i pre?edinte Asocia?ia de Management al Destina?iei Turistice Delta Dun?rii.Poti fi interesat si de