MADR a participat la primul Consiliu AGRIFISH din anul 2022

MADR a participat la primul Consiliu AGRIFISH din anul 2022


Cu aceast? ocazie, ministrul francez al agriculturii ?i alimenta?iei, Julien DENORMANDIE, a prezentat priorit??ile pre?edin?iei franceze īn domeniul agriculturii ?i pescuitului, avānd īn vedere c? Fran?a a preluat pre?edin?ia rotativ? a Consiliului, la 1 ianuarie 2022.

Un punct important pe agenda Consiliului l-a constituit îmbun?t??irea legisla?iei privind bun?starea animal?. În interven?ia sa în cadrul ?edin?ei Consiliului AGRIFISH, ministrul Adrian CHESNOIU a afirmat: „Este foarte important pentru noi to?i s? avem în vedere c? aceast? tranzi?ie c?tre îmbun?t??irea legisla?iei privind bun?starea animal? s? ?in? cont de specificitatea fiec?rui stat membru.  Luarea unor decizii cu impact puternic economic în activitatea de produc?ie, trebuie s? urm?reasc? acordarea compensa?iilor necesare, astfel încât tranzi?ia s? fie una util? pentru fermierii no?tri. Orice prevedere la care vom lucra ?i asupra c?reia vom conveni împreun? trebuie s? fie facil? pentru fermieri ?i s? identifice cele mai bune solu?ii, pentru a ne atinge obiectivele”.

Totodat?, ministrul a adresat felicit?ri Pre?edin?iei franceze ?i a subliniat necesitatea implement?rii unor mecanisme viabile, care s? asigure predictibilitatea ?i durabilitatea în sectorul agricol.

V? felicit pentru ini?iativele programate pe durata Pre?edin?iei dumneavoastr? ?i v? asigur de toat? implicarea din partea României pentru îmbun?t??irea legisla?iei europene. Trebuie s? identific?m mecanisme care s? vin? în sprijinul agricultorilor pentru a salva afacerile acestora, astfel încât noi, cet??enii europeni, s? continu?m s? avem acces la hran? de calitate. Dac? cerem fermierilor no?tri aplicarea de standarde tot mai înalte, trebuie s? lu?m m?suri atunci când importurile risc? s? cauzeze un prejudiciu grav produc?torilor europeni”, a declarat ministrul CHESNOIU.

În ceea ce prive?te agricultura, pre?edin?ia francez? se va axa pe trei domenii principale:

- standarde reciproce pentru produsele din UE ?i cele din afara UE
- agricultura cu emisii sc?zute de dioxid de carbon ?i sechestrarea carbonului în solurile agricole
- reducerea utiliz?rii pesticidelor în agricultur?

În ceea ce prive?te pescuitul, temele avute in vedere sunt:

- revizuirea Regulamentului privind controlul pescuitului
- politica comun? în domeniul pescuitului ?i punerea sa în aplicare
- acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil cu Mauritius, Madagascar ?i Liberia.

Totodat?, pe ordinea de zi a ?edin?ei s-au reg?sit ?i urm?toarele subiecte:

- Situa?ia pie?ei produselor agricole;
- Aspecte legate de comer? în domeniul agriculturii;
- Concluzii ale conferin?ei la nivel înalt intitulat? „Bun?starea animalelor în UE acum ?i în viitor”, care a avut loc online la 9 decembrie 2021;
- Perspectiva Comisiei privind ciclurile durabile ale carbonului, adoptat? la 15 decembrie 2021, care stabile?te m?suri menite s? accelereze eliminarea carbonului din atmosfer?.Poti fi interesat si de