Compania romāneasc? Frigotehnica se al?tur? VINCI Energies

Compania romāneasc? Frigotehnica se al?tur? VINCI Energies


Frigotehnica, lider na?ional ?i regional pe pia?a solu?iilor de frig, se al?tur? VINCI Energies, parte a grupului VINCI, lider mondial īn concesiuni, construc?ii ?i energie, a anun?at ROCA Investments.

Tranzac?ia va fi analizat? de Consiliul Concuren?ei ?i va deveni efectiv? în momentul ob?inerii aprob?rii.
"Aceast? tranzac?ie reprezint? o validare concret? din partea pie?ei pentru ROCA, dar ?i confirmarea îndeplinirii misiunii noastre de a duce companiile în care investim la urm?torul nivel. Exiturile nu definesc modelul nostru de business, îns? atunci când apar oportunit??i din care toate p?r?ile au de câ?tigat, ele trebuie luate în considerare. De?i au existat mai mul?i poten?iali cump?r?tori, în alegerea partenerului potrivit ne-am bazat pe criteriul de a asigura evolu?ia companiei pentru îndeplinirea misiunii Frigotehnica ?i în concordan?? cu valorile ROCA Investments ?i ale grupului Impetum din care ROCA face parte", a afirmat Rudi Vizental, directorul general al ROCA Investments.
Pentru VINCI Energies, achizi?ia Frigotehnica este un important pas strategic pentru dezvoltarea în România ?i în CEE.
"Odat? cu achizi?ia Frigotehnica, extindem portofoliul activit??ilor noastre în România ?i suntem încânta?i s? primim în grupul nostru un juc?tor regional important cu experien?? vast? în solu?iile de frig", a spus, la rândul s?u, Eric Devigne, director general VINCI Energies Europa Central? ?i de Est.
Investi?ia ROCA în Frigotehnica în urm? cu trei ani a însemnat începutul unei perioade de restructurare financiar?, opera?ional? ?i eficientizare pe toate palierele de business, în urma c?reia compania a devenit lider în industria frigului, atât pe plan na?ional, cât ?i regional. Dac?, în 2018, Frigotehnica avea o cifr? de afaceri de 18 milioane, era supraîndatorat? ?i înregistra pierdere, în prezent compania are afaceri de peste 32 milioane ?i are perspective de cre?tere.
"Tranzi?ia Frigotehnica c?tre o companie interna?ional? are la baz? acelea?i principii de parteneriat asumate cu ROCA: continuitate ?i evolu?ie", sus?ine Ionu? Bindea, Investment Manager ROCA Investments, pre?edinte al Consiliului de Administra?ie Frigotehnica.
La rândul s?u, Rudi Vizental a apreciat c? atât Frigotehnica, cât ?i ROCA realizeaz? un pas important ?i a dat asigur?ri c? Frigotehnica r?mâne o companie româneasc? ?i se va bucura de anvergur? interna?ional? pentru realizarea misiunii sale de a deveni un centru de excelen?? în frig pentru Europa Central? ?i de Est.
ROCA Investments, parte a Impetum Group, este o companie de private equity care contribuie la amplificarea poten?ialului companiilor, sprijinindu-le s? î?i dezvolte strategii de business prin care accelereaz? cre?terea valorii lor pe termen lung. Astfel, ROCA contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale bazat? pe parteneriat ?i creeaz? valoare în economia româneasc?. Pornit? în urm? cu mai bine de 3 ani, ROCA este prezent? în 10 jude?e ale ??rii, în 5 mari sectoare de activitate: agrifood, logistic?, servicii industriale, produc?ie materiale de construc?ii, îngrijirea personal?. Cele 13 companii din portofoliu (din care dou? inactive) au generat în 2020 o cifr? de afaceri cumulat? de 98 milioane de euro, un profit opera?ional (EBITDA) de 5 milioane de euro ?i au peste 1.000 de angaja?i.
Ecosistemul ROCA este format în prezent din companiile: BICO Industries (produc?tor de plas? din fibr?), Romcargo Maritim (operator portuar), RDF Arad (agribusiness), Electroplast (produc?tor de cabluri electrice), MECANEX (produc?tor de pompe pentru diverse industrii), Piscicola (ferm? piscicol?), Artesana (produse lactate artizanale), CAHM (îngrijire personal?), Yellow.Menu (restaurant online) ?i Sinteza (industrie chimic?).
Frigotehnica este un furnizor de solu?ii complexe de frig pentru retail ?i domeniul industrial, un brand 100% românesc, cu o tradi?ie de peste 72 de ani în industria frigului din Romania ?i regiune. Compania dezvolt? sisteme frigorifice la cheie, solu?ii integrate de frig pentru toate sectoarele de activitate ?i se implic? pe fiecare segment din procesul dezvolt?rii unui proiect, de la consultan??, proiectare, execu?ie, construc?ie, pân? la instalare ?i mentenan??. Cu o abordare axat? pe energy saving, Frigotehnica integreaz? sustenabilitatea în strategiile de business ale clien?ilor s?i.
Compania opereaz? la momentul actual pe dou? pie?e externe, respectiv Bulgaria ?i Ucraina, iar printre clien?ii s?i se num?r?: Kaufland, Lidl, Profi, Auchan, Carrefour, Cora, Selgros, Metro, Penny (rewe), Mega Image, CTP Invest, Global Vision, Lidas, Danone, Bona Avis, Fox, Smithfield, Heineken, Tuborg, Havi Logistics, Caroli ?i al?ii.Poti fi interesat si de